§ 1 Navn

KFUM og KFUK på Frederiksbjerg

Foreningen er dannet ved sammenslutning af Frederiksbjerg KFUM, stiftet d. 22. april 1919 og Frederiksbjerg KFUK stiftet d. 19 december 1915.

Sammenslutningen blev vedtaget på generalforsamlingen for KFUM d. 22. april 1974 og for KFUK d. 1. april 1974.          

KFUMs motto: "At de alle må være ét" (Johs. 17,21)          

KFUKs motto: "Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre!" (Zak. 4,6)

Foreningen er hjemmehørende i Århus Kommune og beliggende i distrikt Århus KFUM og KFUK.

§ 2 Formål

KFUM og KFUK's formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.

Der skal være alderssvarende aktiviteter målrettet enten børn, unge, unge voksne eller familier, således at der er alderssvarende aktiviteter for foreningens medlemmer i alderen 0-30 år. 

Forkyndelsen finder sted blandt børn, unge og voksne ud fra Bibelen til styrkelse af tro og fællesskab, til deltagelse i menighedens liv, i mission og tjeneste, og til ansvar og medindflydelse i forening, kirke og samfund.

KFUM og KFUKs grundlag er bekendelsen til den treenige Gud.

Gud sendte sin Søn for at frelse verden, og Gud sender sin Ånd for at oplyse og vejlede, så mennesker sendes ud med evangeliet. Denne sendelse ser KFUM og KFUK sig som en del af.

KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse og bygger på Folkekirkens evangelisk-lutherske lære.

§ 3 Medlemskab og organisation

Jf. "Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark" §2

a) Den lokale forening

Åbent medlemskab

Som medlem af lokalforeningen kan optages enhver, der ønsker at være medlem af KFUM og KFUK. Medlemmer af lokalforeningen er samtidig medlemmer af landsorganisationen.

Medlemmer, som er i åbenbar strid med foreningens formål og love, kan udelukkes.

Kontingent betales forud af alle medlemmer til den lokale forening.

Foreningen betaler organisationsbidrag for hvert medlem til landsorganisationen.

Kristent lederskab

Alle afdelinger i KFUM og KFUK skal have en kristen ledelse. Ledere skal være medlemmer af KFUM og KFUK og være forpligtet af formålsparagraffen for KFUM og KFUK i Danmark.

Ledere, der er fyldt 16 år, indgår følgende lederaftale med foreningen:

"Jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar i KFUM og KFUK.

Jeg vil arbejde for KFUM og KFUKs formål.

Jeg er døbt med den kristne dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn".

Det er bestyrelsens ansvar, at lederaftalen indgås med foreningens ledere.

Samarbejde

Foreningerne samarbejder med andre foreninger i distriktet. På stormøder beslutter medlemmer af distriktets foreninger, hvordan der jf. formålet for KFUM og KFUK i Danmark kan samarbejdes mellem foreninger til hjælp og støtte for klubber, afdelinger og foreninger, samt til fremme af nyt arbejde i distriktet.

Forpligtelser

Det påhviler foreninger, der er tilknyttet KFUM og KFUK i Danmark årligt at indsende medlemsopgørelser og reviderede regnskaber til landsorganisationen efter de af Hovedbestyrelsen fastlagte retningslinjer at betale organisationsbidrag rettidigt jf. §3.

B) Landsorganisationen

KFUM og KFUK i Danmark ledes af Hovedbestyrelsen.

KFUM og KFUK i Danmark, der arbejder ud fra den danske Folkekirke, er en sammenslutning af lokale foreninger, som arbejder i overensstemmelse med "Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark".

c) Verdensforbundene

KFUM og KFUK i Danmark er medlem af "World Alliance of YMCAs" (KFUMs verdensforbund), og "World YWCA" (KFUKs verdensforbund).

§ 4 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Desuden vælges 2 supplean­ter og 2 revisorer for 1 år. På lige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, og på ulige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Det bør tilstræbes at begge køn er repræsenteret i bestyrelsen.

§ 5 Konstituering

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Formand og kasserer kan ikke være samme person. For­lader et bestyrelsesmedlem bestyrelsen før valgperiodens udløb, indtræder suppleanten og sidder den pågældendes periode ud.

Valget af foreningsformand skal godkendes af "Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark".

§ 6 Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlem­merne er til stede. Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er det for­mandens stemme, der er afgørende.

§ 7 Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har til opgave:

a) At afholde regelmæssige bestyrelsesmøder.

b) At varetage ledelsen af foreningen og forvalte foreningens økonomi under ansvar over for generalforsamlingen.

c) At inspirere og motivere til at arbejdet i foreningen udføres i overensstemmelse med formålsparagraf­fen.

d) At godkende de enkelte afdelingers og klubbers ledelse jvf. § 3, samt støtte og vejlede lederne i deres arbejde.

e) At finde de for arbejdet nødvendige medarbejdere og inspirere disse til at deltage i foreningens, distriktets og landsorganisationens kurser.

f) At indkalde til møde med lederne af foreningens afdelinger til drøftelse af arbejdet, herunder bl.a. fastsættelse af målsætninger.

g) At fremme uddannelse af foreningens ledere evt. i samarbejde med andre foreninger.

h) At fremme medlemskab og herunder optage nye medlemmer og årligt foretage indberetning af medlemsoplysninger til landsorganisationen.

i) At undersøge muligheder for nye arbejdsformer og arbejdsom­råder samt start af nye afdelinger og klubber.

j) At varetage kontakt til landsorganisationen og sørge for, at for­pligtelsen over for denne opretholdes i overensstemmelse med "Grund­lov for KFUM og KFUK i Danmark," og herunder sikre deltagelse i Formandsmøder m.v.

k) At indgå aftale om gaveandele med landsorganisationen

l) At repræsentere foreningen i alle sager, såvel over for det offentlige som i forhold til private.      

m) At føre protokol over bestyrelsens beslutninger, samt ind­føje dagsorden og beslutninger ved generalforsamlingen i denne.

n) At påse, at bestyrelsen og alle afdelinger og klubber i foreningen er repræsenteret ved distriktets stormøder.

§ 9 Lokaler

Foreningen skal søge sine aktiviteter henlagt til lokaler ejet af Frederiksbjerg KFUM og KFUK's byggefond.

Foreningen skal øve sin indflydelse på byggefondens administration, således at dette fond administreres på en sådan måde, at dets formål følges.

§ 10 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen for KFUM og KFUK på Frederiksbjerg er højeste myndighed for KFUM og KFUK på Frederiksbjerg.                     

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer af forenin­gen, der har betalt skyldigt kontingent. Medlemmer, der er fyldt 16 år, kan vælges til foreningens bestyrelse. 

Den årlige generalforsamling afholdes i januar kvartal og er i alle spørgsmål beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der møder. Der indkaldes ved annoncering med mindst en måneds varsel.

Afgørelser på generalforsamlingen træffes (bortset fra de i §10 og §11 nævnte tilfælde) ved almindelig stemmeflertal.

Dagsorden for den årlige generalforsamling kan blandt andet inde­holde:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse eller anden beslutning.

4. Drøftelse af arbejdsopgaver i foreningen

5. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for det kommende år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 2 suppleanter.

8. Valg af 2 revisor.

9. Indkomne forslag. Herunder forslag til Landsmøde for KFUM og KFUK i Danmark.

Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fremsætte forslag til landsmødet.

10. Valg af delegerede til KFUM og KFUKs delegerede forsamling, jf. Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at udpege delegerede samt opstille hovedbestyrelseskandidater til Landsmødet.

Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, 6, 7, 8, 9 og 10 må indsendes til forman­den senest to uger før generalforsamlingen. Forslag skal være underskrevet af mindst 5 medlemmer.

De foreslåede kandidater til valgene vedrørende punkt 6, 7, 8 og 10 skal være fyldte 16 år (jf. dog §11) og være medlemmer af foreningen. Kandidater til valgene vedrørende punkt 6, 7 og 10 skal have indgået lederaftale. Der skal foreligge tilsagn om, at kandida­ten er villig til at modtage valg.

Endelig dagsorden tilstilles medlemmerne senest 10 dage før gene­ralforsamlingen.

Der kan ingen beslutning tages i sager, som ikke er optaget på dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når 1/3 af medlemmerne ønsker det og ind­sen­der forslag til dagsorden.

Den afholdes senest 4 uger efter, at begæring er fremsat og med et varsel på mindst 2 uger.

Samtidig med indvarslingen af den ekstraordinære generalforsam­ling bekendtgøres dagsordenen for denne. Indvarslingen sker til alle medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i de sager, der er på dagsordenen.

§ 11 Økonomi

Foreningens forretningsår går fra d. 1. januar til d. 31. december. Bestyrelsen administrerer med ansvar overfor generalforsamlingen, foreningens midler.

De af generalforsamlingen valgte revisorer kan i årets løb foretage uanmeldte kasseeftersyn og revision af regnskabet.

§ 12 Lovændringer

Ændringer i Love for KFUM og KFUK på Frederiksbjerg skal, for at have gyldig­hed, vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer på den årlige generalforsamling eller ved to på hinanden følgende ek­straor­dinære generalforsamlinger.

Endvidere skal godkendelse ske af ”Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark".

§ 13 Juridisk myndighed

"KFUM og KFUK på Frederiksbjerg" tegnes og forpligtes ved underskrift af formand, næstformand og kasserer, der alle skal være myndige. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen som sådan pådragne forpligtelser, for hvilke alene formuen hæfter.

§ 14 Opløsning

"KFUM og KFUK på Frederiksbjerg" kan kun opløses efter de regler, der gælder for lovændringer (jvf. § 12). Formuen til­falder da "Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark".